Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Barlinek Sp. z o.o.

PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH NA TERENIE SPZOZ SZPITALA POWIATOWEGO W BARLINKU


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, lok.13, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski

Tel.)fax. 0957462502, e-mail: spzoz_barlinek@poczta.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące prac remontowo-konserwatorkich w poszczególnych obiektach na terenie SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku

Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barlinek ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej:www.bip.szpitalbarlinek.pomorzezachodnie.pl

e-mail: spzoz_barlinek @ poczta.onet.pl

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo- konserwatorskie na poszczególnych obiektach na terenie SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku. Zakres robót obejmuje: roboty malarskie, roboty tynkarskie, robot posadzkarskie, roboty stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne, roboty dekarsko-blacharskie.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - do końca 2007 roku tzn. 31.12.2007 rok

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia

 4. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczeni o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej pięć robot odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 3. Dokumenty- referencje- potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie.

 4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane.

 5. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 6. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 7. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Głównym kryterium wyboru ofert jest:

Cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2007 roku o godzinie 11 :30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2007 roku o godzinie 12 :00

Termin związania oferta upływa dnia 17.09.2007 roku

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Elżbieta Bukowska tel. 0957462178

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15

 

 

Barlinek, dnia 12.07.2007

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM.doc 2007-07-12 14:44:00 28KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 opis_remontu.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 14:44:00 163,5KB 1006 razy
2 umowa_na_roboty_2007.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 14:44:18 54,5KB 70 razy
3 wzor_specyfikacji_na_roboty_budowlane.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 14:44:30 13KB 99 razy
4 Kosztorys_ofertowy.xls Po terminie otwarcia ofert 2007-07-12 14:44:41 93KB 108 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_postepowania_dotyczace_przetargu_nieograniczonego_na_roboty_budowlane.doc 2007-08-31 14:31:27 24,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eunika Figiel 12-07-2007 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Eunika Figiel 31-08-2007 14:31