Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Dostawy leków.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, lok.13, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski

Tel.)fax. 0957462502, e-mail: spzoz_barlinek@poczta.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawy leków.

Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barlinek ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej:www.bip.szpitalbarlinek.pomorzezachodnie.pl

e-mail: spzoz_barlinek @ poczta.onet.pl

Przedmiotem zamówienia są dostawy leków w okresie 12 miesięcy od chwili podpisania umowy, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barlinku.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 12 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczeni o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Głównym kryterium wyboru ofert jest:

Cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2008 roku o godzinie 11 :30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2008 roku o godzinie 12 :00

Termin związania oferta upływa dnia 09.01.2009 roku.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Irena Sulikowska tel. 0957461810

Ewa Baranowska tel .0957462502

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14

 

 

Barlinek, dnia 25.11.2008 rok

 

 

 

 

 

 

Podpis Dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA_leki_2008-2-1.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 14:32:15 10KB 76 razy
2 umowa_na_lekI-_2008_ROK.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 14:32:43 39KB 61 razy
3 LEKI_zaA_acznik_nr_1_I-rok_2008-bez_cen.xls Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 14:32:55 70,5KB 108 razy
4 LEKI_ZaA_A_cznik_nr_1_poprawiony_II-bez_cen.xls Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 14:33:05 38,5KB 120 razy
5 LEKI_ZaA_A_cznik_nr_1_poprawiony_IV-_bez_cen.xls Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 14:33:15 43KB 117 razy
6 LEKI-zaA_acznik_nr_1_poprawiony_III-rok_2008-bez_cen.xls Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 14:33:31 30KB 120 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_dotyczace_PRZETARGU_NA_LEKI.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-12-05 13:57:23 39,5KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wynikach_przetargu_na_leki_2008_rok.doc 2008-12-31 13:21:11 53KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eunika Figiel 28-11-2008 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Eunika Figiel 31-12-2008 13:21