Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Dostawa nici chirurgicznych.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości zamówienia powyżej 14.000 euro

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, lok.13, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski

Tel.)fax. 0957462502, e-mail: spzoz_barlinek@poczta.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14.000 euro na dostawy nici chirurgicznych i siatek przepuklinowych.

Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barlinek ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej:www.bip.szpitalbarlinek.pomorzezachodnie.pl

e-mail: spzoz_barlinek @ poczta.onet.pl

Przedmiotem zamówienia są dostawy nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych w okresie 12 miesięcy od chwili podpisania umowy, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barlinku.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji (wymagany) - 12 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczeni o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  3. Oświadczenie z art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  4. Oświadczenie z ar. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  5. Do oferty należy dołączyć strony katalogowe lub katalog wyrobów medycznych w języku polskim z zaznaczeniem nr katalogowego oferowanego wyrobu oraz pozycji w pakiecie.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Głównym kryterium wyboru ofert jest:

Cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2009 roku o godzinie 11 :30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.2009 roku o godzinie 12 :00

Termin związania oferta upływa dnia 21.05.2009 roku.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Irena Sulikowska tel. 0957461810

Ewa Baranowska tel .0957462502

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barlinku ( sekretariat).

 Barlinek, dnia 09.04.2009 rok

 W imieniu Zamawiającego

Starszy Inspektor ds.

Zamówień Publicznych

Ewa Baranowska

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_na_dostawy_nici_chirurgicznych.doc 2009-04-09 13:58:17 37KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_na_nic.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-04-09 13:58:17 14KB 87 razy
2 Formularz_asortymentowo-cenowy_zaA_.1a.xls Po terminie otwarcia ofert 2009-04-15 08:21:13 36KB 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eunika Figiel 09-04-2009 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Baranowska 09-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Eunika Figiel 15-04-2009 08:23