Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Pranie bielizny i odzieży szpitalnej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, lok.13, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski

Tel.)fax. 0957462502, e-mail: spzoz_barlinek@poczta.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą prania pościeli i bielizny szpitalnej.

Miejsce realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barlinek ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej:www.bip.szpitalbarlinek.pomorzezachodnie.pl

e-mail: spzoz_barlinek @ poczta.onet.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca prania pościeli i bielizny szpitalnej w okresie 12 miesięcy od chwili podpisania umowy, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barlinku.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 12 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia

  4. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczeni o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Aktualna informacja z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

  4. Informację o wykonanych,co najmniej dwóch usługach pralniczych dla jednostek szpitalnych.

6. Opinię wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą, że usługi pralnicze wykonywane są w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Głównym kryterium wyboru ofert jest:

Cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2007 roku o godzinie 11 :30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2007 roku o godzinie 12 :00

Termin związania oferta upływa dnia 28.07.2007 roku

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Elżbieta Bukowska tel. 0957462178

Ewa Baranowska tel.0957462502

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13

 

 

Barlinek, dnia 20.06.2007

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie-pranie_bielizny_i_odziezy_szpitalnej.doc 2007-06-20 15:01:53 28,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_na_pranie_z_zal.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-20 15:01:53 24KB 64 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_najkorzystniejszej_oferty.doc 2007-07-11 10:27:23 24KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_na_pranie_poscieli_i_bielizny_szpitalnej.doc 2007-08-31 10:59:57 22KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eunika Figiel 20-06-2007 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Eunika Figiel 31-08-2007 10:59