Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szpital Barlinek Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.szpitalbarlinek.pomorzezachodnie.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
- dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
b) nieproporcjonalne obciążenie:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Marek Stankiewicz-Prezes Zarządu.
E-mail: sekretariat@szpitalbarlinek.pl, Telefon: 95 74 61 810 wew. 23 / fax : 95 74 62 502
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@szpitalbarlinek.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
95 74 61 810 wew. 23 / fax : 95 74 62 502

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Zarząd Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku
Adres: Szpital Barlinek Sp. z o.o., ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
E-mail: sekretariat@szpitalbarlinek.pl
Telefon: sekretariat / fax : 95/74 62 502

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Zarząd Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2016-02-16
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2018-11-19
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,

[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,

[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,

[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,

[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],

Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],

Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],

Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynki wchodzące w skład Szpitala to budynki oznaczone numeracją: A, B, C, D, F i H.
W budynku A mieszczą się: Pracownia Endoskopii, Pracownia RTG, Oddział Chirurgiczny, Rehabilitacja, Ośrodek Opieki Krótko i Długoterminowej, Blok Operacyjny i Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny.
Opis budynku A
Do budynku A prowadzą trzy wejścia (boczne i główne). Do wejścia głównego prowadzi podjazd. Za budynkiem A znajduje się wejście boczne z podjazdem z barierkami, prowadzące do pomieszczeń rehabilitacji. Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym, w Ośrodku Opieki Krótko i Długoterminowej, Rehabilitacji oraz Pracowni Endoskopowej.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Opis budynku B
W budynku B znajduje się Oddział Internistyczny. Do budynku prowadzi jedno wejście główne bez utrudnień w postaci schodów. Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Opis budynku C
Do budynku C prowadzi podjazd. Wejście główne bez utrudnień w postaci schodów.W budynku tym znajduje się łącznik umożliwiający dostanie się do budynku A i B. Przy wejściu do budynku znajduje się wideodomofon umożliwiający połączenie z Izbą Przyjęć oraz Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda umożliwiająca dostanie się do poradni i oddziałów znajdujących się w budynku C. Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Na parterze znajduje się również rejestracja ogólna.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Opis budynku D
W budynku D znajduje się Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, do którego prowadzą dwa wejścia. Wejście główne bez utrudnień w postaci schodów. Do wejścia prowadzi szeroki podjazd. Przy wejściach do budynku znajdują się dzwonki przywoławcze dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze oraz toaleta.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Opis budynku F
W budynku F znajduje się administracja, do którego prowadzi wejście bez utrudnień w postaci schodów. Wejście bezpośrednio z chodnika. W budynku tym również znajduje się fizykoterapia, Poradnia Onkologiczna i Ortopedyczna. Drzwi z boku budynku prowadzą do Szkoły Rodzenia-wejście bezpośrednio z chodnika. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się dzwonek przywoławczy do administracji dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku brak windy. Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze oraz toaleta na parterze.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Opis budynku H
W budynku H znajduje się Dom Opieki Medycznej. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, dostęp bezpośrednio z chodnika. Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku brak windy. Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze oraz toaleta. Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych Nad wejściem do wszystkich budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do wszystkich budynków i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach brak pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: